УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ІНСТИТУТУ «ТКУМА» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ КОМІСІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

«МАРАФОНИ ПАМ'ЯТІ» З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ДЛЯ МОЛОДІ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ «УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ МІЖРЕЛІГІЙНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЕМІНАР «КОВЧЕГ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ У ЯД ВАШЕМ (ЄРУСАЛИМ, ІЗРАЇЛЬ)

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ ІНСТИТУТУ «ТКУМА» СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Категорія: Науковий журнал
Видавництво: "Прем’єр"
Сторінок: 218
ISBN: 966-685-146-6
Бібліотека: Публікації Ткуми
Місто: Запоріжжя
Рік: 2005
Файл: 2005_holocaust_stadies_2.pdf
Дані: Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. – Випуск ІІ. – Дніпропетровськ: Центр «Ткума», Запоріжжя: Прем’єр, 2005. – 218 с.

Перегляди: 4852

Опис

 

Рекомендовано до друку Всеукраїнською Академічною Радою «Ткума»
Редакційна колегія:
Ілля Альтман (Москва, Росія), кандидат історичних наук, професор Єврейського університету в Москві, співголова Російського науково-просвітницького центру «Голокост».
Віктор Даниленко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, зав. відділом історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії НАН України.
Олександр Добржанський (Чернівці, Україна), доктор історичних наук, про-фесор, заступник декана історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Тетяна Ладиченко (Київ, Україна), кандидат історичних наук, професор, зав. кафедрою методики викладання історії Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
Фелікс Левітас (Киів, Україна), доктор історичних наук, професор Київського педагогічного університету ім. Б. Гринченка, голова Всеукраїнської академічної ради «Ткума».
Петро Панченко (Киів, Україна), доктор історичних наук, професор, заступ-ник Голови Української історичної Академії.
Євген Розенблат (Брест, Білорусія), кандидат історичних наук, доцент кафед-ри загальної історії і історії світової культури Брестського державного університету ім. О.С. Пушкіна.
Михайло Тяглий (Сімферополь, Україна), аспірант кафедри історії України Таврійського національного університету (відповідальний редактор).
Сергій Філімонов (Сімферополь, Україна), доктор історичних наук, професор Таврійського національного університету, Дійсний член Кримської Академії наук.
Ігор Щупак (Дніпропетровськ, Україна), кандидат історичних наук, директор Центрального Українського Фонду історії Голокосту «Ткума» («Відродження»).

 Зміст / Contents

ДОСЛІДЖЕННЯ / ARTICLES

Aмаr T. K.
The Lviv Synagogue and the Soviet state: the Crisis of Yom Kip-pur 1949

Амар Т. К.
Львівська синагога і радянська держава: криза в Йом-Кіпур, 1949

Винокурова Ф. А.
Холокост на Винничине: сравнительный анализ ар-хивных документов о судьбах евреев в немецкойи румынскойзо-нах оккупации (1941–1944 гг.)

Vinokurova F. A.
Holocaust in Vinnitsa region: Comparative study of Archiv-al sources on the Fate of Jews in German And Romanian zones, 1941–1944

Gon M. M.
Cryptic roots of “Petlyura Days” in Lviv

Гончаренко О. М.
Правове становище єврейського населення напере-додні знищення: Генеральний округ Київ

Goncharenko O. M.
The Legal status of Jewish population before extermina-tion: Generalbezirk Kiev

Круглов А. И.
Оперативные группы: преступления и наказание

Kruglov A. I.
Einsatzgruppen: Crimes and Punishment

Марусик Т. В.
Єврейська інтелігенція Буковини і радянська влада (40-ві роки ХХ ст.)

Marusyk T. V.
Jewish Intelligentsia in Bukovyna and Soviet Authorities in 1940th

Мирский Р. Я.
Уроки Холокоста: политика и методология

Mirsky R. YA.
Lessons of the Holocaust: Politics and Methodology

Фаримец А. Н.
Документы Государственного архива Днепропетровской области как источник по истории Холокоста в Днепропетровском регионе

Farimets A. N.
Holocaust in the documents of the State Archives of Dnepro-petrovsk region

Feferman K.
Soviet attitudes towards the Holocaust Survivors and non-Jews who were persecuted by the Nazis

Феферман К.
Ставлення радянської влади до євреїв що пережили Го-локост та до неєвреїв що переслідувались нацистами

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА / DOCUMENTAL SOURCES

Винокурова Ф. А.
Татьяна Куцин (Муляр). Тайны паспорта № 0593

Vinokurova F. A.
Tatiana Kutsin (Mulyar). Secrets of Passport #0593

Тяглый М. И.
Методика распространения нацистских антисемитских пропагандистских материалов на оккупированных советских тер-риториях: публикации службы «Ostraum-Artikeldienst»
Tyaglyy M. I. Distributing Antisemitic propaganda in the Soviet territories oc-cupied by the Nazis: Publications of “Ostraum-Artikeldienst” service

РЕЦЕНЗІЇ / BOOK REVIEWS

Иванов А. С. Шнеер А. Плен. – Иерусалим, 2003. – Том I, 380 с.; Tом II, 391 с.ISBN 965-90444-1–0;965-90444-2–9.
Лихачев В. А. Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. – М.: Новое литературное обозрение; библиотека журнала «Неприкосновенный запас», 2003. – 624 с., илл. ISBN 5-86793-219-2

БІБЛІОГРАФИЯ / BIBLIOGRAPHY

ХРОНІКА / EVENTS

ПРО АВТОРІВ / INFORMATION ON CONTRIBU-TORS

SUMMARIES

ІНСТРУКЦІЇ АВТОРАМ / INSTRUCTIONS FOR CONTRIBU-TORS